Název: Cesta do kolchozu
Details... Malíř: Grigorij Musatov
Výtvarný směr: Ruská avantgarda

Kladem díla tohoto období se jeví jasná a neoddělitelná kompozice. V tomto obraze se objevuje nový styl, malíře ve kterém našel svůj ukončený výrazový prostředek, je to hlavně obrovská síla odstínů, barev a jejich složení. Lyričnost obrazu dosahuje hvězdných výšin. Přes ploty, bos, vede svého jediného koníka do kolchozu (jméno ruské vesnice v komunistickém období). Gigantická postava s ještě větším stínem, tvoří přízrak věcí budoucích, neboť se psal rok 1931.

Název: Stenka Razin
Details... Malíř: Grigorij Musatov
Výtvarný směr: Ruská avantgarda

Z kompozice celého díla na nás silně dýchnou hluboké epické tóny. Kladem díla tohoto období je jasná, neoddělitelná kompozice osvobozující barvy od předmětu. Příběh obrazu je o veliké lásce, ale také o krvežíznivých přepadeních ruského loupežníka Stenka Razina z dávných dob. Celkové umělecké zpracování se přibližuje mezinárodní malířské formě konce 19. a žačátku 20. století.

Název: Povodeň
Details... Malíř: Grigorij Musatov
Výtvarný směr: Ruská avantgarda

Jedna z prvních prací – „Fotografické období “. Reprospektiva drobně buržoazního života odráží jeho sbírka znázorňující určitý typ lidí charakteristický pro toto období. Tímto dílem malíř stvrzuje jediné volné místo uprázdněné Henrim Roussoem. Na tomto obraze, unavená touha jemně pohybuje průzračnými barvami a přetváří je na hudební melodii nokturna a smutkem nad rozvodněnou řekou Volhou.

Název: Jarmark
Details... Malíř: Nora Musatová
Výtvarný směr: Moderní realismus

„Jel jednou na jarmark kupec rozverný, mladý furiant,“ tato píseň se řadí do městských romancí počátku 19. století, pro níž je typické střídání veselých a nostalgických melodií. Divák vnímá dílo jako celek, není to ilustrace k textu starobylé romance, ač je touto písní inspirováno. Děj na obraze působí jakoby se na prchavý okamžik zastavil běh času. Nahlížíme do života provinciální vesničky, ve které se právě odehrává každoroční jarmark. Ústřední postavou je rozverný kupec v liščím kožichu, stojící ve středu obrazu, právě si samolibě vybírá dárek pro svou snoubenku, chce vybrat ten nejkrásnější šátek, aby ji při návratu domů mohl dostatečně ohromit, a tak si nechává radit od dvou dívek stojících vedle něj. Před kupcem tančí dvě dívky v pestrobarevných šátcích „Ruský tanec“, který doprovází svižné tóny hráče na balalajku sedícího ledabyle na sudu s medovinou, opodál se harmonikář přidává ke hře, společně vytvářejí úžasnou atmosféru a strhávají na sebe pozornost ostatních. Manželský pár měšťáků obřadně popíjí svůj čaj ze svých podšálků a tváří se jakoby se jich jarmareční vír netýkal. Opodál se usadil stařík v zeleném županu a jal se nabízet své východní sladkosti. Prodavač zpěvných ptáků nabízí své zboží malému chlapci. Pod rozprostřeným cirkusovým stanem z loutkového divadélka „Petruška“ vykukuje prasečí hlava. Prodavač zrcátek a pentlí láká mladé dívky k nákupu. Postavy na plátně doplňují celkovou kompozici, ve které vidíme různé humorné výjevy ze života, jsou nabité dějem a elánem, to vše nám připomíná styl „Malých Holanďanů“. Hovoříme-li o stylu, vidíme zde propojení časů, jsou to vzájemné významové vztahy od vnímání pojetí světa ruských „Peredvižniků“ až po tragikomickou realitu života ztvárněnou na obraze v pulsující celek. Dozvuky stylů starobylých časů se prolínají s barvitostí a sytostí tahů štětce současné malířky, toto jsou znaky originálního stylu, který se vždy liší jeden od druhého. Její osobitý rukopis činí z obrazu vystupňovaný vizuální zážitek.

Název: „Rosh Hashanah” – „Židovský Nový rok v Praze”
Details... Malíř: Nora Musatová
Výtvarný směr: Moderní realismus

Koncem 19-tého století v místech kde se dnes rozprostírá Pařížská ulice i s jejími přilehlými uličkami, pulsovalo životem staré židovské město. Ve Staronové synagoze ze 13-tého století na Nový rok, prvého dne měsíce Tišron, lidem připomínal Den stvoření světa a jeho Stvořitele. V tento den se v synagoze troubí na Šofar-velký beraní roh bez ozdob, který svolává své věřící k pokání. Před koncem bohoslužby vychází muži před synagogu a pokračují v troubení. Svolávají ženy k modlitbě a k Novoroční večeři - nadívanou rybou. Obraz svým neopakovatelným způsobem malby ukazuje širokou škálu neobyčejného způsobu použití barev, obzvláště použití umbry pálené s kostní černí, dává velmi silně vyniknout kadmiové žluti použité na beraní rohy v rukou trubačů a perleťový třpyt ryb na tácech žen, které vycházejí ze dveří. To celé dotváří velmi realistický celek něžných barevných tónů přítomných v celém obraze.

Název: Klavírista
Details... Malíř: Nora Musatová
Výtvarný směr: Moderní realismus

V horkém letním odpoledni se Tulák-muzikant ocitá na pohádkové louce s klavírem, v úžasu se k němu přibližuje a jen co usedne, náhle slyší jak se z nedalekého lesíka line Debussyho melodie „Faunovo letní odpoledne“ v provedení Pana-lesního muže. Pocítí neodolatelnou touhu připojit se ke klavírnímu partu, už pozvedá svou ruku k prvému úderu do kláves, když tu mu na ruku usedá motýlek, který si odkudsi přiletěl odpočinout. Tulák v němém úžasu hledí na motýlka neschopen pohybu, snad aby ho nepolekal a on neuletěl. Lehké modro-zelené tóny opakující se v impresionistickém duchu nám evokují Debussyho. Lehce komická postava klavíristy svým způsobem malby sjednocuje modré pozadí s popředím. Pouze výrazně barevné tóny motýlka silně dotvářejí lyrickou atmosféru obrazu.

Název: Kouzelná flétna
Details... Malíř: Nora Musatová
Výtvarný směr: Moderní realismus

Tento obraz nám dovoluje nahlédnout do složitého duchovního světa, který nám ve své poslední opeře „Kouzelná flétna“ zanechal geniální skladatel Mozart. Tato opera pochází z úplně jiného světa než ostatní opery. Po formální stránce jde o tradiční německý singspiel, obsahově pak těží z - tehdy velmi oblíbených - oper a her s pohádkovými, magickými a iniciačními (zasvěcovacími) náměty. Rozmanitost hudebního výrazu však v soudobé hudbě nenachází obdobu. Je to pouhý příběh lásky, jež překonává všechny překážky, nebo téma, motivující diváka k úsilí o dosažení dokonalosti? Mozartova původní opera bývá někdy považována za tzv. zednářskou operu, v níž zednář Mozart prozradil z praktik zednářských lóží možná více, než mu bylo dovoleno. Původní příběh o cestě prince Tamina, který prochází ruku v ruce se svou láskou, princeznou Paminou přes všechny nástrahy a překážky Sarastrovou říší k vlastnímu sebezdokonalení. S veselými prodavači ptáků Papagena a Papageny, navzdory úkladům Královny noci, se snaží získat své štěstí. Soupeří zde dvě říše jinak pojímaného dobra. Opozice jednoznačně formulovaného zla (říše Královny noci), řízena fascinujícími lidskými principy, jako je lidský soucit, vděčnost, trpělivost a říší dobra (Sarastrovu říši), obdivujeme naopak pro výchovu k sebeobětování, sounáležitost k celku, úctu k zákonům a řádu. Tím silněji pak vyznívá i slavná „love – story“ mezi Taminem a Paminou, kteří ctí základy obou zmíněných říší, přesto jsou však jimi a okolnostmi tragicky rozděleni. Malířka, doslova provází diváka obsahem opery a probouzí úžasné pocity, které vznikají u posluchače, když naslouchá neopakovatelným tónům. Hlavní pohled diváka je soustředěn na Královnu Noci v měsíční záři, obklopenou postavami z opery. Ve škále impresionistické modře a pastelových tonů září jasně - karmínový šat Královny Noci s přídechem zlaté záře.

Název: Zjevení sv.Vladimíra v Mariánských lázních
Details... Malíř: Nora Musatová
Výtvarný směr: Moderní realismus

Kdysi, když se ruský carský plukovník Rykovský vracel ze Světové výstavy (1900) v Pařiži, do Ruska, na své cestě se zastavil na léčení v Mariánských lázních. Jeho vyléčení se mu zdálo natolik zázračné, že se stále zaobíral myšlenkou, která by dostatečně vyjádřila jeho díky. Ovlivněn velikým úspěchem ruského stavitelství v Paříži, kde nejvyšší ocenění získal ruský ikonostas, vyznamenaný cenou Grand Prix Francie. Poslední noci se mu dostalo milosti prorockého snu. Zjevil se mu svatý Vladimír a podnítil ho, aby své nemalé finanční prostředky věnoval na nákup drahocenného ikonostasu a věnoval ho chrámu Sv. Vladimíra v Mariánských lázních, jehož stavba právě probíhala podle projektu akademika Sultanova Gustavem Wiedermannem z Františkových Lázní. Emailovo - majolikový ikonostas je keramická stěna, která odděluje kněžiště od chrámové lodi. Byl vyroben v obci Kuzněcovo oblasti města Tvěrˇ. Pronikavá vůně růží probudila plukovníka Rykovského. Dobře si pamatoval, že nikde v okolí nerostou růže a vzápětí pochopil, že je mu dáno shůry znamení; zakoupil přenádherný ikonostas a věnoval ho chrámu Sv. Vladimíra. Ponoříme - li se hlouběji do obrazu, „Zjevení svatého Vladimíra“ je znázorněna ta chvíle , kdy Sv.Vladimír vede bohulibé myšlenky plukovníka Rykovského k obdarování chrámu Sv. Vladimíra drahocenným ikonostasem. Ocitáme se přímo mezi věřícími v samém středu dění, a stáváme se tak přímými účastníky děje, scházíme po schodišti chrámu a svým zpěvem doprovázíme řady pěvců, zpívajících „Sláva Tobě Hospodine, sláva Tobě! ”

Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


Název:
Details... Malíř:
Výtvarný směr:


(c) 2004 ..:: RCD ::.. webDesing&Coding by DS